어떤 단어든 아래 칸에서 찾아보세요. 예를 들면 "cunt"
 
1.
The biggest and most active Greek metal forum.
Dragonlord said:

"Å×Ù ÔÏ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÁË ÖÏÑÏÕÌ,ÈÅ ÍÁ ÌÏÕ ÔÏÍ ÃËÅÉØÅÉÓ?"
Phoebus가 작성 2004년 06월 05일 (토)